Проектиране на сгради и съоражения

– Идейни, технически и работни проекти на сгради по части Архитектура, Конструктивна, Технологична, Водоснабдяване и Канализация, Електрическа, ОВКХТТГ (Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника, Топлоснабдяване и Газоснабдяване);

– Проекти за Пожарна Безопасност, Пожароизвестяване и Пожарогасене;

– Проектиране и реконструкция на вече съществуващи сгради;

– Газифициране; пожарогасене и ограничаване на разпространението на пожар (Спринклерни и Дренчерни системи); пречистване на питейни и отпадни води; решения за оползотворяване на слънчевата енергия;

Техническо и Конструктивно Обследване. Обследване за Енергийна Ефективност. Изготвяне на Паспорти и Сертификати.

– Обследване за енергийна ефективност на сгради; Конструктивно обследване, сертифициране на съществуващи сгради и съръжения, изготвяне на одит, доклад и сертификат;

– Технико-икономически анализ на предложените Енергоспестяващи мерки;

– Изготвяне на чертежи в електронен вариант от хартиен носител;

– Заснемане на съществуващи сгради,

– Проекти по част Енергийна Ефективност;

– Обследване за енергийна ефективност на сгради;

– Изготвяне на проекти по оперативни програми за “Енергийна ефективност” Изготвяне на проекти по оперативна програма “Региони в растеж”;

– Изготвяне на количествени сметки и количествено стойностни сметки;

– Авторски надзор по време на строителсво,

– Технико-икономически анализ при внедряване на нова система или нови материали