Основните дейности на фирмата са: 

 

– Предпроектни проучвания и консултации

 

– Архитектурни, констриктивни и инженерни заснемания

 

– Предписания и становища за привеждане в съответствие 

с действащите норми

 

– Изготвяне на „Технически Паспорт“ на съществуващи 

 

-Техническо обследване на съществуващи сгради

Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който 

включва оценка на техническите характеристики на

обекта, оценка за сеизмичната осигуреност в съответствие 

с изискванията на нормативните актове, действащи към 

момента.

 

– Обследване за „Енергийна Ефективност“, сертифициране 

и изготвяне на оценка за постигнати енергийни

спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки,

резултатите от обследването се отразят в доклад и резюме 

експлоатация.

 

– Цялостно или частично проектиране на сгради и съоръжения

 

– Инвестиционното проектиране за всеки обект и издаване на сертификати за сгради в

Проектиране на сгради и съоражения

– Идейни, технически и работни проекти на сгради по части Архитектура,

Конструктивна, Технологична, Водоснабдяване и Канализация, Електрическа, ОВКХТТГ (Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника, Топлоснабдяване и Газоснабдяване);

– Проекти за Пожарна Безопасност, Пожароизвестяване и Пожарогасене; 

– Проектиране и реконструкция на вече съществуващи сгради;

– Газифициране; пожарогасене и ограничаване на разпространението на пожар (Спринклерни и Дренчерни системи); пречистване на питейни и отпадни води; решения за оползотворяване на слънчевата енергия;

Сертифициране на сгради и съоръжения; Обследване за енергийна ефективност; 


Конструктивно обследване на сгради и съоръжения

– Обследване за енергийна ефективност на сгради; Конструктивно обследване, сертифициране на съществуващи сгради и съръжения, изготвяне на одит, доклад и сертификат;

-Технико-икономически анализ на предложените


Енергоспестяващи мерки

– Изготвяне на чертежи в електронен вариант от хартиен носител;

– Заснемане на съществуващи сгради,

– Изготвяне на количествени сметки и количествено стойностни сметки;

– Авторски надзор по време на строителсво,

-Технико-икономически анализ при внедряване на нова система или нови материали 


Енергийна ефективност

– Проекти по част Енергийна Ефективност;

– Обследване за енергийна ефективност на сгради;

– Изготвяне на проекти по оперативни програми за „Енергийна ефективност“. Изготвяне  на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“;

– Изготвяне на проекти по оперативна програма развитие на селските райони. 

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи