Основните дейности на фирмата са: 

 

Предпроектни проучвания и консултации

 

Изготвяне на цялостни инвестиционни проекти във всички фази.

 

Цялостно обследване и сертифициране на сгради и системи.

 

Дружеството работи активно и има богат опит по всички европейски и национални програми за саниране, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обновяване и реконструкция на всякакъв вид сгради и системи. Дейностите свързани с този тип проекти са изброени по-долу:

 

Техническо и Конструктивно обследване на съществуващи сгради.

Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на обекта, оценка за сеизмичната осигуреност в съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента.

 

– Изготвяне на „Технически Паспорт“ и обследване за „Енергийна Ефективност“ на съществуващи сгради.

 

– Сертифициране за „Енергийна Ефективност“ на нови и съществуващи сгради. 

 

– Изготвяне на идейни, технически и работни проекти за внедряване на предписаните мерки.

 

⦁ Изготвяне на пълни количествени и количествено-стойностни сметки, както и КСС по окрупнени показатели, необходими при кандидатстване и внедряване на предписаните мерки.  

 

⦁ Снимките посочени на страницата са на уреди, който използваме по време на работата ни, за извършване на качествено обследване и гарантиране достоверността на предписанията и резултатите от него.  

 
Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи